Category: चिनाखँ

यःमरि

यःमरि तिसा खः दकले न्हापां निदँ बुदिंबले जितः तीकल यःमरि ब्वसा खः प्यदँ बुदिंबले जित न्हिइकल यःमरि सुख खः खुदँ दुबलेनं अर्पण यात यःमरि सौन्दर्य खः च्यादँ दुबलेनं छाय्पिल । यःमरि…